OMIX CAMBADOS

 • 986 520 902 ext #762
 • 673 533 331
 • omix@cambados.es

Avda. da Coruña s/n -1º – Fefiñáns (CAMBADOS)

Carné familiar

Vantaxas para as familias numerosas.

ENTÉRATE DOS SEUS BENEFICIOS

transporte público

Reducción do prezo en todo tipo de transporte público (tren, metro, autobús). Algunhas liñas aéreas, coma RyanAir, xa o contemplan.

Descontos en taxas

Se estar a estudiar, ou queres presentarte a unhas oposicións, deberás saber que co carnet as taxas redúcense, coma mínimo, ao 50%.

Compras

Centos de comercios ao longo de toda Galicia xa colaboran coas familias numerosas grazas ao carnét familiar. Nelas aplícanse descontos.

Alimentación

Hai supermercados adheridos á política de axudas ás familias numerosas. O pase do carnet aporta certas vantaxas.

documentación

Agora a renovación do teu DNI/NIE sáeche de balde. Só tes que presentar o teu carné familiar para non ter que pagar un peso.

no futuro

De seguro que nun futuro próximo, haberá moitas máis vantaxes para os posuidores deste carné. Se és familia numerosa solicítao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onde solicitalo?

oficina do concello

Poderás soclicitar por primeira vez, ou renovar o teu carnet de familia numerosa achegándote ao Concello, oficina do Padrón Municipal.

por internet

Descargando, cumplimentando e remitindo os anexos xunto coa documentación requerida.

por teléfono

Podes chamar ao teléfono de contacto 986520902 ext #715 para que che indiquen os requisitos para a súa expedición.

Que gaño con elo?

Moitas son as vantaxes que che aporta o carnet familiar, entre as máis salientables están os descontos en transportes públicos, expedición de documentación, matrículas escolares...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pREGUNTAS FRECUENTES

Cando pensamos nunh familia numerosa, adoitamos crer que é aquela que está formada polos proxenitores e tres ou máis fillos. Ainda que este é un suposto, non é o único, pois coma veremos a continuación, exiten outros tipos de unidades familiaresque tamén son consideradas familia numerosa:

 • 1 ó 2 ascendentes que contan con alomenos tres fillos, que ben poden ser común á parella ou non.
 • 1 ó 2 ascendentes con dous fillos, sempres que un deles posuia discapacidade ou se atope incapacitado para o traballo, sexan común ou non á parella.
 • 2 ascendentes que teñan dous fillos, sempre que os proxenitores se atopen en algún dos seguintes supostos:
  • Estén discapacitados ou incapacitados para o traballo
  • Un deles posuia un grado de discapacidade de alomenos o 65%
 • A nai ou pai que se atope divorciado e que teña tres ou máis fillos, xa sexan comúns ou non, que ainda que se atopen en unidades familiares distintas, dependan económicamente deste, independentemente de que vivan ou non no fogar conxugal.
 • Alomenos dous irmáns que sexan orfos de nai e pai que se atopen baixo tutela, garda ou acollemento e non estén a expensas do seu titor, gardador ou pesoa que os acolle.
 • 3 ou máis irmáns que sexan orfos absolutos (de nai e pai) e sexan maiores de 18 anos se dependen económicante entre eles.
 • 2 irmáns orfos de nai e pai, maiores de idade, sempre que un de eles se atope incapacitado e conten con dependencia económica entre eles.

Familia monoparental con dous fillos, sempre que o outro proxenitor falecera.

Non sempre os fillos dos pais forman parte da familia numerosa, só o farán cando:

     Sexa solteiro.
     Ten menos de 21 anos.
     Son discapacitados ou teñen discapacidade que lles impide traballar.
     Vive cos teus pais, ou cun dos dous, e depende economicamente deles.
     A idade esténdese a 25 anos, se están estudando:
         Unha carreira universitaria
         Un grao superior en Formación Profesional
         Estudos orientados a obter un emprego

As persoas que están baixo tutela ou fomento, teñen a mesma consideración dos nenos.

O carné de familia numerosa é o documento que o acredita, é dicir, que certifica que a familia ten o status de numerosos. Ademais, tamén reflicte a categoría na que está situado, xa que as familias numerosas poden pertencer á categoría especial ou xeral.
Familia numerosa especial

    Familias con cinco ou máis fillos
    
Familias con catro fillos, sempre que:
        
Polo menos tres deles proveñen de parto, acollemento ou adopción múltiple.
        
ou
        
A renda per cápita dos membros da unidade familiar é inferior ao 75% do Indicador Público de Renda de Múltiples Efectos IPREM

Familia numerosa xeral

    Todas as familias que non pertencen á categoría especial, é dicir, todas as familias restantes, están incluídas nesta categoría.

Cómpre ter en conta que cando hai nenos con discapacidade na familia, contáronse como dous para determinar a categoría, é dicir, que unha familia con catro fillos, se un deles fose incapacitado, sería considerado con cinco fillos. tempo para determinar a categoría.

O carné de familia numerosa debe presentarse sempre que queiran dispoñer das diferentes axudas ou bonificacións que se prestan.

Para solicitar a tarxeta, os interesados deben dirixirse ao organismo autónomo competente segundo a localidade onde residan e deben proporcionar toda a documentación necesaria para probar que cumpren os requisitos para ter a condición de familia numerosa.

En varias comunidades autónomas, é posible procesar a tarxeta de forma electrónica a través da Sede Electrónica sen necesidade de viaxar ás oficinas

En xeral, a documentación necesaria adóitase acompañar dun formulario de solicitude, aínda que cada comunidade autónoma establece o seu propio procedemento de emisión.

Solicitude en liña

O carné ou a tarxeta de familia numerosa debe renovarse sempre que as condicións familiares ou o número de membros que tiñan dereito a obter a tarxeta varían.

As familias que se atopan nalgunha destas situacións, teñen tres meses para continuar coa renovación da gran tarxeta familiar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qué gañas con elo?

 • Transporte marítimo, por carretera y ferrocarril entre el 20 y el 50% dependiendo de la categoría.
 • Entre el 5 y el 10% en las tarifas aéreas nacionales.
 • Entradas a los museos, auditorios y teatros de carácter estatal.
 • Del 25% en la tarifa eléctrica sobre el consumo que realicen (Bono social)
 • Están exentos todos los miembros del pago de tasas por expedir o renovar el DNI y el Pasaporte.
 • Del 50% o exención del pago total de tasas en educación.

PLAN PIVE 8: 3.000 € para a compra de vehículos novos cuxo prezo non exceda de 30.000 € e ten máis de 5 asentos. (Requirido para cancelar outro vehículo de polo menos dez anos nos doce meses anteriores e que teña a ITV actualizada)

     VIVENDA: Aluguer social e medidas de protección para familias con dificultades ao pagar a súa hipoteca.

     Transporte e cea para necesidades educativas especiais derivadas dunha discapacidade.

     Chequeo familiar: pago anticipado mensual das deducións por imposto sobre a renda.

Preferencia para realizar actividades de lecer pertencentes ao IMSERSO, como a hidroterapia social e os descontos en taxas.

Preferencia para a obtención de bolsas de estudo

Aumenta o límite de aluguer para solicitar asistencia para fillos dependentes menores de idade.

45% de bonos nas taxas de SS se un coidador é contratado pola familia numerosa.

O permiso de paternidade esténdese ata 20 días

Reserva do traballo e extensión do período cotizado en casos de licenza para coidados infantís.

comproba se és familia numerosa

ATÓPASTE CASAO / A?

descontos en compras POR PROVINCIAS

RENOVACIÓN

aviso Legal   |   privacidade  |   axuda   | mapa do sitio   |   accesibilidade

© OMIX Cambados 2018
™ RC Designers
X